Beau Japonais Antique

Age > 1600

  • Fine Shuguha Wakizashi Antique Samurai Japonais Koshirae Saya Katana Menuki
  • Fine Shuguha Wakizashi Antique Samurai Japonais Koshirae Saya Katana Menuki
  • Fine Art Waki Épée Antique Samurai Japonais Koshirae Saya Katana Menuki Fuchi
  • Nice Fine Muromachi Long Wakizashi Épée Antique Samurai Japonais Koshirae Saya